שלחו אלינו את הפרשנות האישית, החדשנית והיצירתית שלכם

עד 25.3.2021
חיתוכים, הדפסים, משחק בחומרים, הכל הולך.

  הנני מאשר את תקנון התחרות
  Swingהנני מאשר קבלת עדכונים וחדשות מ

  פרס ראשון
  טיסה להולנד
  logo-top-mob

  אדריכלים, מעצבים

  רוצים לטוס לסיור של פעם בחיים, בתחנות הרוח האיקוניות של הולנד, במסגרת ארועי

  National mill day ? בתאריך 8-9.5.21

  שלחו אלינו את הפרשנות האישית והיצירתית שלכם למאווררי תקרה עד 25.3.2021.

  מעבר לאסתטיקה תבחן התיחסות ליצירה חדשנית אשר יוצאת מהקופסא.

  ההכרזה על הזוכה בתחרות

  תתקיים בטקס חגיגי, ביום כדור הארץ

  בתאריך 22.4.21

  על המועמד להגיש

  מפרט עם תוכניות/ סקיצות/הדמיות המאפשרות תמונה מקיפה של העיצוב החדשני, בלווי חומר כתוב עייניני ומדויק.

  תקנון תחרות

  שלחו אלינו את הפרשנות האישית, החדשנית והיצירתית שלכם

  עד 25.3.2021
  חיתוכים, הדפסים, משחק בחומרים, הכל הולך.

   הנני מאשר את תקנון התחרות
   Swingהנני מאשר קבלת עדכונים וחדשות מ

   חבר השופטים המכובד כולל את

   • ג'רמי האוזר

    מנהל מוצרים קבוצת "טכנולייט"

   • אלון יצחקי

    אדריכל, יו״ר המועצה הישראלית לבניה ירוקה

   • גלית גאון

    אוצרת וחוקרת

   • יואב מסר

    אדריכל

   • יובל סער

    עורך ועיתונאי

   ימים פתוחים – 1.3 , 8.3 בסניף הדגל, דן דיזיין סנטר, רחוב לח”י 2 (קומה תחתונה) בני ברק בין השעות 18:00-15:00.

   תקנון תחרות:

   כללי  
   • שם התחרות – תחרות העיצוב של Swing מאווררי תקרה.
   • תקופת התחרות – 15.2-22.4.2021 ("התקופה").
   • עורך התחרות – מותג SWING מקבוצת טכנולייט בע"מ. ("החברה") 
   • פרטי התחרות וכלליה יהיו כמפורט בתקנון זה. במקרה של סתירה או שוני בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות התקנון והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחיות המשתתפים בלבד.
   • החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפרסם בכל כלי תקשורת שהוא, מודעות או ידיעות ובהן תמצית פרטי התחרות לנוחיות המשתתפים.
   • התחרות וכל שלב בה, תחל ותסתיים בהתאם לתאריכים לעיל, אולם החברה שומרת לעצמה את הזכות להתחיל, להפסיק או להאריך את התחרות, ולדחות או להאריך כל מועד הקבוע בתקנון זה.
   • ההשתתפות בתחרות אסורה על עובדי החברה ובני משפחותיהם.
   • בהשתתפותו בתחרות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי הוא מקבל עליו את כל הוראותיו של התקנון במלואן, ללא יוצא מן הכלל, וכי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
   • זכויות יוצרים שייכים למעצבים. אבל ניתן אישור מראש לפרסם את כל החומרים לצורכים שיווקים לאורך התחרות ולאחר מכן. 
     הגדרות  
   • האתר: אתר Swing מאווררי תקרה (https://www.swingfans.co.il)
   • משתתף חוקי: אדריכל, מעצב פנים, מעצב מוצר, אמן או סטודנט לעיצוב / אדריכלות / אמנות, שעמד בכל תנאי תקנון זה, אשר מסר באתר במקום המיועד לכך פרטים מלאים ונכונים בצירוף חומרים מקצועיים לפי ההנחיות ואשר פרטיו נקלטו במלואם אצל החברה. 
   • התחרות: המשתתפים החוקיים יתבקשו להגיש את מועמדותם ע"י שליחת הפרוייקט לפי תנאי הגשת המועמדות. כל משתתף חוקי יוכל להגיש מועמדות בהגשת עבודה אחת בלבד.
   • על כל משתתף חוקי להגיש את החומרים המקצועיים הנדרשים בהתאם לתנאים ולפורמט המצוינים.
   • מבין כל המשתתפים החוקיים אשר יגישו את מועמדותם עד ליום 25.03.2021, יבחרו השופטים בזוכה המתאים ביותר לפי ראות עיניהם.
   • קבלת הפרס מותנית בעמידה בתנאי תקנון זה ובתנאי כל קטגוריה, וכן בהצגת תעודה מזהה לאימות זהות המועמד.
   • קבלת הפרס מותנית בהסכמת הזוכה לפרסום שמו ותמונתו על ידי החברה בכל מדיה שהחברה תבחר לפי ראות עיניה בלבד.
   • אין מניעה על פי דין להכריז על הזוכה בזכייתו.
     זכייה בתחרות
   • סיור חוויתי בתחנות הרוח האייקוניות בהולנד במסגרת אירועי  National Mill Day, טיסה ליחיד ושהייה של שלושה ימים בהולנד, לסיור חוויתי בתחנות הרוח האייקוניות, שיתקיים בין התאריכים 8-9.5.21. (במידה ולאור המגפה העולמית Covid19 האירוע לא יתקיים או לא ניתן להשתתף לאור המגפה, מימוש הפרס ידחה לשנת 2022)
   • הזוכה יקבלו הודעה על זכייתו והיא תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שיזין באתר פרטי הרישום לתחרות.
   • שם הזוכה יפורסם בפלטפורמות המדיה השונות של החברה לפי ראות עיני החברה בלבד.
   • הזכייה בתחרות הנה אישית ואינה ניתנת להעברה.  
   • החברה שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס, מכל סיבה אשר יש בה על פי דין לעכב או לבטל את מסירת הפרס.
     תנאים נוספים  
   • תוצאות התחרות הן סופיות ובלתי ניתנות לערעור.
   • החברה רשאית לבטל או להפסיק תחרות זו, בכל עת, מחמת תקלה ו/או טעות ו/או מחמת גורמים שאינם תלויים בה, אשר לא יאפשרו את קיום התחרות בהתאם לאמור בתקנון זה, או יחייבו את דחייתה.
   • החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית באופן כלשהו לכל טעות או תקלה בגינה תמנע ההשתתפות ממי שזכאי להשתתף בתחרות ו/או תמנע האפשרות לקבל פרס כלשהו.
   • למשתתפים בתחרות לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי החברה בשל פקיעת זכותם לפרס/ים כלשהם, עקב אי מימוש אפשרות זכייתם במועד הקבוע לכך בתקנון זה.
   • החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית באופן כלשהו לפעילותם התקינה של האתר ו/או רשת האינטרנט ו/או מערכת המחשוב שתקלוט ותאחסן את נתוני הגולשים המשתתפים בתחרות, ולא תישא באחריות להפסקות ו/או הפרעות ו/או שיבושים כלשהם במערכות אלו. למען הסר ספק לאף משתתף ו/או למי שרוצה להשתתף בתחרות לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט החברה עקב תקלה ו/או טעות ו/או שיבוש ו/או הפסקה ו/או הפרעה כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו להם עקב פעולות כאמור.
   • החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למי מהמשתתפים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין בתחרות, ניהולה, תוצאותיה ובכל פרס שיוענק במסגרתה.
   • החברה אוסרת על כל שימוש בתוכן פוגעני במסגרת ההשתתפות בתחרות ובכלל זה שימוש בשפה בוטה ופוגענית וכן שימוש במוטיבים מיניים בכל צורה שהיא ("תוכן פוגעני").
   • החברה שומרת על זכותה לפסול משתתפים אשר על פי שיקול דעתה פעלו באופן שאינו עולה בקנה אחד עם מטרת התחרות ו/או תקנון זה ו/או בכל מקרה של חשש למעשה רמייה ו/או השפעה בלתי הוגנת.
   • החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית לכל פגיעה ו/או הפרה של זכויות יוצרים, זכויות קניין רוחני כלשהן, סימני מסחר או סודות מסחריים, בקשר עם התכנים שיוגשו על ידי המועמדים ו/או בקשר עם כל שימוש אחר שיעשו גולשים באתר כאמור.
   • המשתתף בתחרות מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את החברה ו/או מי מטעמה, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לתחרות ולתוצאותיה לרבות לפרסום הזכייה וכל היו"ב.
   • המשתתף בתחרות מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, מיד עם דרישתם הראשונה בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה (לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד) של צדדים שלישיים כלפיה, בגין הפרה במישרין ו/או בעקיפין של המשתתף את תנאי התקנון ו/או במידה והמשתתף זכה בפרס למרות שהפר או לא קיים במעשה ו/או במחדל את התנאים בתקנון זה.
   • הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.
   • החברה רשאית לתקן תקנון זה, בכל עת.
   • הניסוח בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס כמובן לשני המינים. ט.ל.ח
     תנאי הגשת מועמדות

   הגשה תעשה בפורמט דיגיטלי ותכלול:

   • מפרט עם תוכניות/סקיצות/הדמיות המאפשרות תמונה מקיפה של העיצוב החדשני, בלווי חומר כתוב עייניני ומדויק.
   מועד אחרון להגשת הצעות לא תאוחר מתאריך 25.03.21 בחצות.